سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی طنین زنگ مدرسه با حضور دانش آموزان پرنشاط در اولین روز از سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸ به صدا در آمد .