اردوی قم و جمکران

اردوی قم و جمکران باتصویب مدیریت و شورای مدرسه ، دانش آموزانی که حضور مستمر در زیارت عاشورا و نماز داشتند به این اردو اعزام شدند . برگزاری این اردو مبنی بر حضور آنان در برنامه های پرورشی و فرهنگی هنر...